X Close

ค้นหาข้อมูลในเว็บนี้ พิมพ์คำหลัก (Keywords) ในช่อง search.....


ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม คนที่

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counter Today 44

Today:2021
Visitors Counter
Home เกี่ยวกับสมาคมมังสวิรัติไทย (About TVA)

ประวัติสมาคม ฯ (History of TVA)

าคมังสวิรัติไทย (Thai Vegetarian Association, TVA) เกิดมาได้อย่างไร? ...TVU เกิดมาก่อน TVA พร้อมกับผลงานระดับโลกอันยิ่งใหญ่ในปี พศ. 2542 มีกิจกรรมในอดีตมากมาย..

 • สมาคมมังสวิรัติไทย เป็นองค์กรเอกชน จดทะเบียนตามกฏหมาย ไม่เกี่่ยวกับการเมือง การศาสนา และธุรกิจที่หวังกำไรใด ๆ  กรรมการสมาคม ฯ เป็นผู้มีจิตอาสา และได้รับเกียรติให้มาทำงานร่วมกัน ตามเป้าหมายของสมาคม ฯ
 • ประวัติสมาคมฯ ความจริงแล้ว องค์กรที่เกี่ยวกับการส่งเสริมอาหารมังสวิรัติ และ อาหารเจมีมานานหลายปีมาแล้ว เช่น ชมรมอาหารมังสวิรัติแห่งประเทศไทยรือ ชมรมสานุศิษย์สำนักปู่สวรรค์ ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย หรือ กลุ่มสันติอโศก ของ ท่านโพธิรักษ์ (ประวัติ) และ พลตรีจำลอง ศรีเมือง สโมสรมังสวิรัติเชียงใหม่ รวมทั้ง กลุ่มศาสนิกชนซิกซ์ นามธารี กลุ่มศาสนิกชนฮินดู กลุ่มนีโอฮิวแมนนิสต์ กลุ่มอนุตรธรรม กลุ่มราชาโยคะ และกลุ่มอืน ๆ แต่ก่อนหน้้านั้น ยังไม่เคยมีกลุ่มหรือองค์กรกลางที่เชื่อมโยงการทำงานร่วมกันแต่อย่างใด เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มและองค์กร จึงได้มีการวางแผนก่อตั้งองค์กรกลาง นับเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2542-2543 ได้มีการก่อตั้ง สหพันธ์มังสวิรัติไทย (Thai Vegetarian Union, TVU) โดย พลเอกสายหยุด เกิดผล (ประธานคนแรก) ร่วมกับ ศ. เกียรติคุณ ดร. ไมตรี สุทธจิตต์ (ประธานคนที่ 2) และ รศ. ดร. พิชัย โตวิชญ์(ประธานคนที่ 3) จาก  ชมรมอาหารมังสวิรัติแห่งประเทศไทย และอีกหลายท่านจากหลายองค์กรที่มีส่วนร่วมการก่อตั้ง 

 • กรรมการของสมาคมฯ ได้แก่
 • ศ.ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ที่ปรึกษา
 • ศ. เกียรติคุณ ดร. ไมตรี สุทธจิตต์ -นายกก่อตั้ง
 • ศ. ดร. พิชัย โตวิชญ์ (นายกคนที่ 2 ในเวลาปัจจุบัน)
 • คุณประธาน   วงศ์วังไพศาล เลขาธิการ
 • คุณอภิวุฒิ    วิศรุตนาถ เหรัญญิก
 • คณะกรรมการอื่นได้แก่
 • นพ.วิชัย   เอกทักษิณ กรรมการฝ่ายวิชาการ
 • คุณพรเทพ   ศรีนฤหล้า กรรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • ...................             ฝ่ายสมาชิก
 • คุณอมรินทร์   ปิยะสัจจะเดช ฝ่ายหารายได้

 • ผลงานของสมาคมฯ
 • เนื่องจากประเทศไทยจจะต้องรับเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนานาชาติมังสวิรัติโลกคร้งที่ 33 (33rd World Vegetarian Congress) เป็นครั้งแรกของประเทศไทย  TVU เป็นองค์กรสมาชิกของสหพันธ์มังสวิรัตินานาชาติ(International Vegetarian Union, IVU) ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ก่อตั้งในลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในพ.ศ.2432 มีสมาชิกทั่วโลก ในระยะทุก 2-3 ปี IVU จะจัดให้มีการประชุมนานาชาติมังสวิรัติระดับโลก การประชุมครั้งแรกจัดในปีพ.ศ.2436 ที่ชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกามีหลายประเทศพยายามแข่งขันกันที่จะเป็นเจ้าภาพ สหพันธ์มังสวิรัติไทยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ IVU และนานาประเทศให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมมังสวิรัติโลก
 • นับว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและของกลุ่มประเทศในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดงานประชุมที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ระหว่างวันที่ 4-10 มกราคม 2542 ห่างจากการประชุมครั้งแรกนานถึง 106 ปี ต่อมา เพิ่งมาจัดงานประชุมนานาชาติมังสวิรัติโลก ครั้งที่ 39 ในจาร์การต้าและบาหลี อินโดนีเชีย ในปี พ.ศ. 2554 นี้เอง
 • ำเนิดของ TVAเพื่อให้การเผยแพร่อาหารเจ-อาหารมังสวิรัติได้มีสารส่งเสริมกระจายตัวอยางเป็นทางการอย่างเติมที่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 จึงได้มีการก่อตั้งจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ ทะเบียนเลขที่ จ.๔๗๔๙/๒๕๕๒ กับนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 8 มิถุนายน 2552 ได้ชื่อใหม่ว่า สมาคมมังสวิรัติไทย (Thai Vegetarian Association) โดยมีสำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ที่ 138/90 อาคาร จูเวลเลอรี่เซ็นเตอร์ ชั้น 24 เอ ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรักกรุงเทพฯ 10500 ตามความในมาตรา 82 แห่งประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว
 • วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสมาคม มี 3 ข้อคือ

1. การเผยแพร่และการพัฒนากิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการมีวิถีชีวิตแบบการกินอาหารมังสวิรัติและการกินอาหารเจให้แพร่ หลาย มากขึ้นในประชาชน ครอบครัว ชุมชน และสังคม
2. การสนับสนุน การช่วยเหลือ และการประสานงานระหว่างชมรม สมาคม องค์กร และกลุ่มบุคคลและกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเผยแพร่ และการบริโภคอาหารมังสวิรัตและการกินอาหารเจ รวมทั้งการไม่ เบียดเบียนหรือ การไม่ทำลายสรรพสัตว์ เพื่อให้มีการพัฒนาในการทำงานรวมกันอย่างเข้มแข็งกว้างขวางและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. เป็นองค์กรหรือตัวแทนที่เชื่อมโยงและประสานงานกับสมาคมและองค์กรต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเผยแพร่ และ การบริโภคอาหารมังสวิรัติและการกินอาหารเจรวมทั้งการไม่เบียดเบียน และการไม่ทำลายชีวิตสรรพสัตว์

โดยมี ศ. เกียรติคุณ ดร. ไมตรี สุทธจิตต์ เป็นนายกก่อตั้งคนแรก จนครบสมัย 4 ปี ในปัจจุบัน 2556- มีการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ใหม่ โดยมี ศ. ดร. พิชัย โตวิชญ์ เป็นนายกคนที่สอง และมีคณะกรรมการสมาคมฯ ทำงานร่วมด้วย

 • กิจกรรมในอดีต ที่สมาคมฯ ได้จัดขึ้น หรือร่วมงานมา จนถึงปัจจุบัน
 1. เจ้าภาพจัดานประชุมนานาชาติ มังสวิรัติโลกคร้งที่ 33 (33rd World Vegetarian Congress) 4-10 มค. 2542 ที่ ชม. นับเป็นครั้งแรกในเอเชียอาคเนย์ที่จัดงานมังสวิรัติโลก ซึ่งต่อมามีการจัดอีกครั้ง มังสวิรัติโลกคร้งที่ 39 ที่จาร์กาต้า อินโดนีเซีย เมื่อ 1-7 ตค. 2553 และ จะจัดงาน World Veg Fest ที่ กัวลาลัมเปอร์ มาเลเชีย ปี 2556
 2. เจ้าภาพจัดงาน Second Asian Vegetarian  Congress 19-21 มีนาคม 2549 ที่กทม.
 3. จัดงานและร่วมงานประชุม Third Asian Vegetarian  Congress 2-7 พย. 2550 ที่เกาสง (Kaoshung), ไต้หวัน
 4. จัดงานและร่วมงานประชุม Fourth Asian Vegetarian  Congress 6-10 พย. 2553 ที่เกาะบาตัม (Batam) อินโดนีเชีย
 5. ไปร่วมงานประชุม Fifth Asian Vegetarian  Congress ที่ หางโจว (Hangzhou), จีน
 6. ร่วมงานประชุม Third Southeast Asian Vegetarian  Congress (SEAVC2009) 24-25 พค. 2552 ที่ จาการ์ต้า, อินโดนีเชีย
 7. ไปร่วมงานประชุม Fourth Southeast Asian Vegetarian  Congress (SEAVC2010) ที่ Medan, สุมาตราเหนือ อินโดนีเชีย
 8. ไปร่วมงานประชุม 39th  World Vegetarian  Congress (WVC2010) 1-7 ธค. 2553 ที่ จาการ์ต้า, อินโดนีเชีย
 9. จัดงานประชุม จิตเมตตา ชีวาเป็นสุขครั้งที่่  1 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2-4  ธค. 2554
 10. ร่วมจัดประชุมประจำปีกับชมรมอาหารมังสวิรัติแห่งประเทศไทย ณ สำนักสานุศิษย์ปู่สวรรค์ กทม.
 11. ร่วมงานประชุม Fifth Southeast Asian Vegetarian  Congress (SEAVC2012) 23-25 พย. 2555 ที่ Chiangmai University
 12. ก่อตั้งชมรมมังสวิรัติ เปํนสาขาในต่างจังหวัด เช่น ที่ จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดกำแพงเพ็ชร  โดยมุ่งหวังจะขยายสาขาไปทั่วประเทศ
 13. 2556  สมาคมฯ จัดงานวิชาการประจำปี โดยร่วมกับชมรมอยู่ 100 ปี ชีวีเป็นสุข กทม. และไปร่วมกับงานประชุมมงสวิรัติเอเชีย หรือ 6thAVC ที่ กัวลาลัมเปอร์ มาเลยเซี
 14. 2557
 15. ร่วมกับองค์กรต่างประเทศที่เกี่่ยวข้องกับมังสวิรัติ การไม่เบียดเบียนสัตว์ โดยเป็นสื่อกลางให้คนในประเทศทราบความเคลื่อนไหวและก้าวหน้าทั่วโลก ในประชาคมโลก


กิจกรรมหลักในปัจจุบัน

 • เป็นสมาชิกสมาพันธ์มังสวิรัติเอเชีย (Asian Vegetarian Union, AVU)
 1. เป็นสมาชิกสมาพันธ์มังสวิรัติเอเชียตะวันออกเฉีียงใต้ (Southeast Asian Vegetarian Union, SEAVU)
 2. เจ้าภาพจัดการประชุมมังสวิรัติเอเขัยตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 5 วันที่  23-25 พย. 2555 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช.ม.
 3. ออกวารสารวิชาการนานาชาติ Vegetarian Nutrition  ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการร่วมกับ Asian Vegetarian Union
 4. บริการข้อมูลวิชาการทุกด้านที่เกี่ยวกับม้งสวริติ  ทางเฟสบุ็ค และเว๊บไซต์ต่าง ๆ แ่ก่สาธารณชนทั่วไป


ข้อสำคัญ

 1. การทำงานคนเดียวองค์กรเดียว งานคงทำได้ไม่สำเร็จ และได้งานไม่มาก ดังนั้น เพื่อเพิ่มพลังและศักยภาพในการทงาน  สมาคมมังสวิรัิติไทยจึงขอเชิญชวน ชมรม สมาคม ต่าง ๆ สมัครสมาชิกองค์กร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการไม่เบียดเบียนสัตว์ ไม่ทารุณสัตว์ ไม่ฆ่าสัตว์ ช่วยเหลือสัตว์พิการ การไม่บริโภคเนื้อสัตว์ การบำเพ็ญธรรมเพิ่มเมตตาบารมี กุศลกรรมช่วยเหลือสัตว์  และกิจกรรมกุศลอื่น ๆ มากมาย ฯลฯ
  องค์กรนี้ เป็นกลาง ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง และศาสนาใดศาสนาหนึ่งโดยเฉพาะ ศาสนาไหนก็ได้ และ ไม่ได้มีผลประโยชน์โดยการค้าขาย หรือ ธุรกิจอื่นใด
 2. เน้นไปที่งานกุศลต่อสรรพสัตว์ หากท่านเห็นควรสนับสนุนด้วย โปรดให้ข้อคิดเห็นและสมัครเป็นสมาชิก ฟรี ได้ที่ อีเมล์  : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ดูรายละเอียดในเว๊บไซต์ thai-tva.org

บทความยอดนิยม(Top Articles)

สมาคมมังสวิรัติ ชม.(CM TVA)

ร้านอาหารมังสวิรัติ/เจ (Veggie Rest.)

แหล่งข้อมูลฟรี ด้านวิถึมังสวิรัติ/เจนานาขาติ- Free Web of data source about vegetarianism in Thailand and Asia