ค้นหาข้อมูลในเว็บนี้ พิมพ์คำหลัก (Keywords) ในช่อง search.....


ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม คนที่

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counter Today 714

Today: Apr 20, 2014
Visitors Counter
Home Contact Us สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ

การสมัครเป็นสมาชิกสมาคม ฯ ( TVA Membership)

  • สมาคมมังสวิรัติไทย เป็นองค์กรเอกชน จดทะเบียนตามกฏหมาย ไม่เกี่่ยวกับการเมือง การศาสนา และธุรกิจที่หวังกำไรใด ๆ  กรรมการสมาคม ฯ เป็นผู้มีจิตอาสา และได้รับเกียรติให้มาทำงานร่วมกัน ตามเป้าหมายของสมาคม ฯ
  • สมาคมมังสวิรัติไทย (Thai Vegetarian Association) ได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีสำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ที่ 138/90 อาคาร จูเวลเลอรี่เซ็นเตอร์ ชั้น 24 เอ ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรักกรุงเทพฯ 10500
  • วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสมาคม คือ

1. การเผยแพร่และการพัฒนากิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการมีวิถีชีวิตแบบการกินอาหารมังสวิรัติและการกินอาหารเจให้แพร่หลาย มากขึ้นในประชาชน ครอบครัว ชุมชน และสังคม

2. ารสนับสนุน การช่วยเหลือ และการประสานงานระหว่างชมรม สมาคม องค์กร และกลุ่มบุคคลและกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทย ที่ เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเผยแพร่ และการบริโภคอาหารมังสวิรัตและการกินอาหารเจ รวมทั้งการไม่ เบียดเบียนหรือ การไม่ทำลายสรรพสัตว์ เพื่อให้มีการพัฒนาในการทำงานรวมกันอย่างเข้มแข็งกว้างขวางและมีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น

3. เป็นองค์กรหรือตัวแทนที่เชื่อมโยงและประสานงานกับสมาคมและองค์กรต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเผยแพร่ และ การบริโภคอาหารมังสวิรัติและการกินอาหารเจรวมทั้งการไม่เบียดเบียน และการไม่ทำลายชีวิตสรรพสัตว์

รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสมาชิกได้ ที่ TVA websites: http://thai-tva.org and the 5th SEAV Congress:  http://www.seavc2012.org.

—————————---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------——

การสมัครเป็นสมาชิกขอสมาคมมังสวิรัติไทย มีหลายประเภท ดังต่อไปนี้

1. สมาชิกทั่วไป  2. สมาชิกนักเรียน นักศึกษา  3. สมาชิกอุปถัมภ์ 4. สมาชิกกิติมศักดิ์ ได้รับเชิญ และ 5. สมาชิกองค์กร ชมรม สมาคม 

โปรดสมัครเป็นสมาชิกสมาคม ฯ ฟรี ได้ โดยกรอกแบบฟอร์ม Please click for free TVA membership application --->


หมายเลขสมาชิก(No.)…………

 

ใบสมัครสมาชิกสมาคมมังสวิรัติไทย สาขาเชียงใหม่

Application form of Chiang Mai Vegetarian Association (CMVA) สมัครฟรี (Free membership)

เลือกประเภทสมาิชิก โดยขีดเส้น /  (Member groups)

...... 1. สมาชิกผู้ใหญ่ทั่วไป (Adults)     .......2. สมาชิกนักเรียน นักศึกษา (Students)    ..................5. สมาชิกองค์กร ชมรม สมาคม (Organization members)

.......3. สมาชิกอุปถัมภ์ (Sponsor)         ...... 4. สมาชิกกิติมศักดิ์ หรือ ได้รับเชิญ (Honorary or invited)

.ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง(Name)…………………..……………………………………………

ที่อยู่ (Address)………………………………………………………………………….

เบอร์โทรศัพท์(Tel)…………………………อีเมล์(e-mail)……………………………..

ที่ทำงาน(Work place)……………………………………………………………………

ตำแหน่ง (Position)……………………….เบอร์โทรศัพท์(Tel.)………………………..

ที่อยู่ของที่ทำงาน (Address)…………………………….………………………………

กินอาหาร (Food type)(…)มังสวิรัติ (….)เจ (….)วีแกน(vegan) มานาน(Time)…ปีเดือน

ปัญหาอุปสรรคในการทานอาหารมังสวิรัติ/เจ (Any problems?) (สามารถระบุหลายข้อได้)

(…..) หาร้านอาหารยาก (…..)อาหารมังสวิรัติ/เจไม่อร่อย (…..)ขาดเนื้อสัตว์ไม่ได้

(…..)ไม่แน่ใจหรือไม่เชื่อว่า อาหารมังสวิรัติ/เจ มีสารอาหารครบถ้วน ดีต่อสุขภาพจริง

(…..) ไม่ทราบวิธีปรุงและแหล่งซื้อวัตถุดิบทำอาหารมังสวิรัติหรือเจ

(…..) ปัญหาอื่นๆ โปรดระบุ………………………………………………………………

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมาคม ฯ (Any comments for the Association?)… …………… ……………………………………..……………………………………………………….

……………………………………..……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ (Signature) ………………………………………………………………………….


หมายเหตุ (Note)

ทางสมาคมมังสวิรัติไทย สาขาเชียงใหม่ รับสมัครสมาชิกฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้ที่รับประทานมังสวิรัติ/เจ ขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีจิตเมตตาละเว้นชีวิต ด้วยอานิสงค์แห่งบุญที่ท่านได้รับประทานอาหารมังสวิรัติ/เจขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนนานด้วยเทอญ

CONGRATULATIONS FOR YOUR CMVA MEMBERSHIP AND THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR COOPERATION.

ศ. เกียรติคุณ ดร. ไมตรี สุทธจิตต์

นายกสมาคมมังสวิรัติไทย เวบไซด์ thai-tva.org

เบอร์โทรศัพท์ 0851416549, แฟกซ์ 054-466663, email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

และ

ดร.ณสพน โพธิ์วิจิตร

นายกสมาคมสาขาเชียงใหม่ email :"npovichit" < This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it >,

ที่อยู่ 193 ถ. สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

 

บทความยอดนิยม(Top Articles)

ร้านอาหารมังสวิรัติ/เจ (Veggie Rest.)

สมาคมมังสวิรัติ ชม.(CM TVA)

แหล่งข้อมูลฟรี ด้านวิถึมังสวิรัติ/เจนานาขาติ- Free Web of data source about vegetarianism in Thailand and Asia